image of Dr. Ruogu Fang, PhD receiving Robin Sidhu Memorial Young Scientist Award

Ruogu Fang, PhD receiving Robin Sidhu Memorial Young Scientist Award